לרגל השקת האתר משלוחים מהירים חינם לכל חלקי הארץ

תקנון האתר

תקנון אתר אינטרנט “MY BOO”

עודכן לאחרונה בתאריך 21.12.2020

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט my boo , המשמש כאתר סחר אלקטרוני של מגוון מוצרים כגון ביגוד וכו״.

כמפעיל ובעל זכויות באתר , הנהלת האתר מאפשרת ללקוחותיה באתר לעשות שימוש הוגן וראוי באתר זה ולבצע רכישות דרך האתר, הכל בכפוף לאמור ולתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן, להלן ״התקנון״:

1.תנאי שימוש באתר

א1. השימוש שנעשה באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר מעת לעת. למען הסר ספק, תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב בינך לבין הנהלת החברה .

ב1. תנאי השימוש בתקנון זה מגדירים ,בין השאר את השימוש הנאות הנאות באתר ו{או רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר. נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה.

ג1. אם אינך מסכים לאחד מתנאי התקנון או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר. לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר.

ד1. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

ה1. תנאי השימוש ו/או תקנון זה עלולים להשתנות מעת לעת, הנהלת האתר שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לישנותם ו/או לבטלם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. נא הקפיד להתעדכן בהוראות התקנון ובהוראות שימוש האתר.

ו1. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי הנהלת האתר תהא רשאית למנוע אפשרות שימוש ממשתמש כזה או אחר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. במידה והמשתמש ארע נזק  ו/או ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי באתר או בהנהלת האתר ו/או במוניטין האתר/הנהלת האתר. המידע המצוי באתר יהווה ראיה רשמית לנכונות הפעולה שבוצעו דרך האתר ו/או לגבי רכישות שנעשו באמצעות האתר.

ז1. בכל מקום בו מצוינת הנהלת האתר והאתר עצמו בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה.

ח1. הנהלת האתר תעשה ועושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק , במידה של אי דיוקים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב, הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

ט1. בכל בירור ו/או שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות להנהלת החברה דרך פרטי הקשר המוצעים באתר.

הנהלת האתר תעשה את מיטב יכולתה לענות ולהתייחס לכל פניה בהקדם האפשרי.

י1. תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה.

2.אופן השימוש באתר

א2. הנהלת האתר תהא רשאית, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה בכל מקרה שבו יש חשש להפרה מצד משתמש או צד ג׳ כלשהו המפר את הוראות התקנון זה.

במקרים של הפרה הנהלת האתר תהא רשאית להסיר לאלתר ו/או לחסום כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצרים מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטרית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

ב2. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכים לנהוג על פיהם.

ג2. תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים.

ד2. כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר , הן במישרין והן בעקיפין, לרבות משתמש, מבקר ולקוח המבצע רכישה ו/או כל פעולה אחרת בקשר לכך, מצהיר , מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

1. לא להעביר או לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר, בין אם המידע שייך לאתר או לצד ג׳.

2. לא להעלות או לפרסם תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום(לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים , תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או מידע סודי.

3. לא להעתיק או לפרסם ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים ו//או תוכן מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר. יובהר כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות להפרות של צדדים שלישיים הקשורים לאתר.

4. לא לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, פוגענית או מחבלת, ולא לעשות כל פעולה אשר עלולה להפריע, לשבש, לשנות, להשמיד, לפגום, להגביל, או להשפיע בכל דרך שהיא על תפעולו התקינה של האתר,לרבות ומבלי הגבלה, תוך שימוש בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תכני ריגול, מעקבים, טירגוט, תוכנה זדונית, נוזקה או בכל אמצעי תכנולוגי משמידה או משבשת אחרת.

3. המוצרים המוצעים באתר

א3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר בפועל לבין התמונה. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את הנהלת האתר, ובכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר , כי הנהלת האתר תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

ב3. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. מובהר כי הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר, ואין להסתמך על כך במהלך ביצוע הרכישה.

ג3. כל מחירי המוצרים המוצעים באתר נקובים בש״ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

ד3. הנהלת האתר משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. עם זאת המחירים באתר מתעדכנים על בסיס יומי ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת  איסוף המוצר לעגלת הקניה ולבין עת השלמת הליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני  שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים. לעמן הסר ספק , הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי הנובעת או קשורה לפערי המחירים כאמור.

ה3. הנהלת החברה ראשית לעדכן את מחירי המוצרים שבאתר וכן את דמי המשלוח ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלדי. המחיר המחייב הוא המחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת ביצוע והשלמת הליך ההזמנה.

ו3. הנהלת האתר רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמש האתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר, מבצעים הנחות וכל הטבה אחרת שתוצע על ידי הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, אשר אליהם יכול ויתווספו תנאים נוספים שיחולו בנוסף לתנאים הקבועים בתקנון זה. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא כפל הנחות/הטבות על מוצרים הנמכרים באתר(אלה אם צוין אחרת).לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה או הטבה כלשהי בגין פריטים ב״סייל״.

שימו לב ניתן לממש קופונים והטבות רק ברכישה באתר בלבד.

ז3. מובהר כי במקרה של החזרת מוצר שנרכש בהנחה ו/או הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיחזור ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר ההנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.

ח3. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התבעיה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו|או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.

ט3. המזמין יהיה אחראי באופן בלעדי על שימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר נרכש באמצעות האתר.

4.אופן ביצוע הרכישה, הרשמה לאתר ודיוור

א4. בטרם רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינה ואמצעי התשלום.

מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר.

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות , ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק ונכון. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד, האתר ו/או החברה לא אחראים על פרטים שגויים שהוזנו ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן ולא יישאו בכל הוצאה הקשורה לכך.

ב4. מסירת פרטים כוזבים הינה עברה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

ג4. הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה , מאסטרקארד, דיינר , כאל וביט.

ו/או באמצעים נוספים שיעודכנו על יחי הנהלת האתר מעת לעת, והכל בכפוף לאישור העסקה ע״י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן יחזור לדף התשלום ויתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי.

ד4. בסיום בחירת המוצרים המוצעים למכירה באתר, כל המורצים והפריטים יוצגו במרוכז בדף ריכוז ההזמנה שיכלול את פריטי המוצרים המוצעים למכירה בהזמנה בסל רכישה אחד,

לרבות מחיר כולל, מפרט מוצר, פרטי אחריות והספקה, תנאי תשלום, והפרטים רלוונטיים נוספים.

ה4. השלמת הליך המכירה מותנת בקבלת הודעה על אישור ואימות ההזמנה אשר תשלח לדואר האלקטרוני ו/או במסרון למספר מכשיר הנייד שניתן על ידי המזמין במהלך ההרשמה/ההזמנה.

רק קבלת אישור ההזמנה בדבר ביצוע ההזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פריטי ההזמנה הרלוונטיים לרבות מספר ההזמנה, אפשרויות ביטול העסקה הקבועים בחוק, פריטי. הלקוח ופריטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל הנהלת האתר.

ו4. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שהמוצר במלאי.

ז4. במקרה שאישור ההזמנה לא נמסר | התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח תפעל במידית לא דיחוי ליידע את הנהלת האתר על כך שלא קבל אישור הזמנה כאמור לעיל בסעיף זה.

ח4. בעת הרשמה לאתר, ככל הנראה יוצע אפשרות להרשמה לדיוור הרשמי של האתר . לקוח אשר מעונין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנקשם, יכול לעשות זאת ללא קושי בהתאם למנגנון המופיע בדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של הנהלת האתר.

ט4. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות העביר תזכורת ללקוח אודות לסל הקניות שטרם הושלם לגביו ההזמנה, באמצעות מייל או שליחת מסרון.

י4. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר/מסרון כחלק מתפעול האתר וכחלק ממתן שירות למשתמש האתר כגון : שליחת הודעות אימות ההזמנה, תזכורת להשלמת ההזמנה, עדכונים לגבי סטטוס משלוח, חשבונית, זיכויים, קריאות שירות, וכיו״ב עדכונים שאינם שיווקיים במהותם אינה מהווה ״מסר פרסומי״. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

5.מדינות אספקת מוצרים והובלה

א5. הנהלת האתר תפעל כדי לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כטיס האשראי או אמצעי תשלום נוספים בכפוף לתקנון זה.

ב5. זמני אספקת המוצרים כוללים רק ״ימי עסקים״ , קרי״ ימי חול״ ״ מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג, וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.

ג5. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח ״עד הבית״ (על ידי חברת שילוח חיצונית). ו/או איסוף ממקום בו הנהלת האתר תחליט ו/או מקום בית האתר בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של הנהלת האתר.

ד5. הנהלת האתר תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלד על ידי הלקוח, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלה אם צוין מפורשות אחרת ן/או למעת עיכובים כאמור להלן.

ה5. המשלוחים יתבצעו לאזורים אליהם מגיע חברת השילוח החיצונית.

ו5. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח החיצונית, יהיו אלה רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת על ידי תיאום מראש עם הלקוח.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל. באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו האזור המבוקש.

ז5. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחור ביצוע הספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות, תקלות, אך לא רק תקלות במערכת המחשב או הטלפון או שירות הדוא״ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד 2 ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים. עיקובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד הנהלת האתר בעניין זה.

למען הסר ספק, המשלוח יסופק רק לאחר השלמת הליך הרכישה, קרי לאחר שההזמנה נקלטה במערכת האתר, לפי המועדים המוגדרים ובתנאי שחברת האשראי אישרה את העסקה ובהתאם נשלח ללקוח אימות.

ח5. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון חשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

ט5. שינוי כתובת השליח לאחר ההזמנה יתאפשר באמצעות הודעה לווצאפ/לאמייל של הנהלת האתר ושירות הלקוחות שלנו וזאת בתוך כשעה ממועד סיום ההזמנה, ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות.

י5. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקים בהם מוצא אשר מופיע באתר אבל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תיצור קשר עם הלקוח והיא לא תחייב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק הנהלת האתר לא תהא מחויבת במכירת המוצר. וללקוח לא יהיה שום טענה או טביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר הנגרם לה או לצד ג׳, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

כ5. דמי משלוח- כל רכישה של מוצרים מהאתר כרוכה בתשלום דמי משלוח, כמפורט באתר.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת.

6.מדיניות ביטול עסקה והחזרות

א6. כל לקוח רשאי לבטל עסקה בהתאם ובכפוף להוראות הגנת הצרכן התשמ״א 1981- והתקנון מכוחו להלן בחוק.

ב6. במידה והלקוח מעוניין בביטול עסקה עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו תוך שעה מרגע סיום ההזמנה ובשעות הפעילות. שירות הלקוחות שלנו זמין בימים א׳-ה׳ בין השעות 11:00-18:00

בווצאפ וגם במייל שלנו (ניתן למצוא את המספר והמייל באתר).

במידה ואין מענה מידי אנו מתחייבים לחזור אל הלקוח ולתת לו את השירות הכי טוב שיש.

ג6. הלקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיון קבלת הודעת אימות עם פריטי ההזמנה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מבניהם. הלקוח יהיה רשאי להחזיר את המוצרים באמצעות איסוף המוצר ממען הלקוח בתיאום מראש על ידי חברת השילוח החיצונית מטעם הנהלת האתר. ובמקרה זה הלקוחה תישא בעלויות דמי משלוח .

ד6. על אף האמור לעיל ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק, או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבע חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין הנהלת האתר לבין הלקוח כאמור.

הנהלת האתר תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש , לפי העניין.

ה6. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את החיוב בשל העסקה,

תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה, או 100 ש״ח לפי הנמוך מבניהם. ובניכוי דמי המשלוח בגין החזרת המוצר (ובלבד שהמוצר שהוחזר תקין וללא כל פגם)

ו6. אין בזיכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה, או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל, ו|או שספג פגיעה כלשהי, משכך לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר שלא נעשה בו שימוש ושהוא ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא עם התווית ובאריזתו המקורית.

ז6. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי אשר שולם דרכו הרכישה,

ובהתאם ללוחות הזמנים| התשלומים של חברת האשראי. ככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

ח6. ביטול ההזמנה לפני אריזת המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרוף חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוח את הסכומים ששילם בגין העסקה.

ט6. ביטול העסקה והחזר כספי יתאפשרו על מוצרים שהוחזרו באריזתם המקורית, לא נפגמו (המוצר| האריזה ,) ושלא נעשה בהם שימוש כלל.

י6. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים:

1-מוצרים שהוזמנו והורכבו עבור הלקוח.
2-מוצרים הניתנים להקלטה שעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

כ6. מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים) לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מתנות.

ל6. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

מ6. הנהלת האתר אינה אחראית על שימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הנהלת האתר לרבות הוראות כביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

נ6. המשתמש יבדוק את המוצרים מיד עם קבלתו ויודע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר.

ס6. בהתאם להנחיות משרד הבריאות פריטי הלבשה תחתונה ובגדי ים ניתנים להחזרה/ החלפה רק בהתאם להוראות הדין.

ע6. פריטים מקטגוריית ביוטי(איפור, טיפוח, מוצרי איפור) ניתנים להחזרה כשהם סגורים באריזתם המקורית בלבד. ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש כלל, לקים אינם ניתנים להחזרה או החלפה.

פ6. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפריטים אשר שנמסרו

למזמין בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ,תחזיר החברה תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול, את אותו חלק ממחיק העסקה ששולם על ידי המזמין בגין המוצר פגום, תבטל את החיוב בשל העסקה , תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהמזמין. הלקוח יודיע להנהלת האתר בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם מועד לאיסוף המוצר.

7. החזר כספי יעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי תשלום בו בוצע ההזמנה, בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך ביטול עסקה. על אף האמור לעיל, משתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס ״דיירקט״ אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, תזוכה באמצעות כרטיס האשראי או באמצעי תשלום אחר אשר תמסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על הנהל החברה. יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך.

7.ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר

הנהלת האתר תהיה רשאית לבטל כל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה ו/או למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר באמצעות חסימה בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

א7. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח,

בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

ב7. אם יגלה כי אראה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה תכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.

ג7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת, או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי האשראי, ובכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה.

ד7. במקרה וקיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים הנרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי לקוח או מי מטעמו.

ה7. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצע המכירה(אך טרם נשלח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או צד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ו7. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר, שהתמורה בגין הרכישה לא התקבל ו/או

שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהיא.

ז7. כאשר הלקוח חבה חוב כספי לאתר ו/או להנהלת החברה וכבר חלף מועד לשתלומו.

ח7. אם יתגלה חשש, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי שימוש או תנאי התקנון זה, או מסר בעת ההרשמה או לאחר מכן בכתב או בטלפון פרטים מטעים ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בהנהלת האתר, או במי מטעמה או בצד ג׳.

ט7. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זהו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר.

י7. מבלי לגורע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כ7. הודעה על ביטול ההזמנה לפי האמור לעיל, יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר/מסרון לפי הפרטים המעודכנים שמסר במהלך ההרשמה/ההזמנה/ביצוע העסקה.

 

8.מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

א8. הנהלת האתר מודעת לחשיבות המידע שנקלט בקשר ללקוחותיה בעת שימוש הנעשה באתר על ידן, ומבטיחה כי הנה פועלת באופן מושכל וזהיר במידע שנקלט על לקוחותיה לפי מדיניות פרטיות ואבטחת מידע זו.

ב8. הנהלת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יחד אם זאת. ידוע כי המידע שלקוח בוחר לפרסם באתר כגון תמונה, קטעי וידאו, טקסט , ביקורת וכו׳ אינו בגדר מידע פרטי.

ג8. המידע שהנהלת האתר קולטת אודות לקוחותיה בעת שימוש באתר נועד לסייע בשיפור מתן השירותים המוענקים באופן אישי למשתמשי האתר, הנהלת האתר משקיע מאמצים רבים בכדי לשפר את חווית השימוש באתר. להלן דוגמא למידע העלול להיקלט באתר על ידי הנהלת האתר או צדדים שלישים:

1-טלפון נייד: כאשר נעשה שימוש באתר , נקלט מידע מיקום מכשיר הנייד של המשתמש, לרבות המזהה היחודיי של הטלפון החכם. הנהלת האתר יכולה להשתמש במידע זה כדי לספק למשתמשי היישום שירותים מבוססי-מיקום, כגון פרסומות, תוצאות חיפוש ותוכן מותאם אישית, מרבית הטלפונים  החכמים מאפשרים לכל משתמש לבטל את השימוש בשירותי מיקום באופן עצמאי.

2-פרטים אישים: הנהלת האתר קולטת מידע הנמסר על ידי המשתמשים באתר ביודעין, לרבות בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע העסקה. מידע זה נועד לצורך מתן שירותים וזיהוי המשתמשים באופן אישי, כגון שם, כתובת, דוא״ל , מידע לגבי מוצרים שהוזמנו באתר, פרטים אודות אמצעי תשלום וכדומה. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ונקלט לצורך איסוף מידע סטטיסטי ומצטבר אודות נוהגי השימוש של המשתמשים באתר. כגון עמודים שנצפו, הצעות ושירותים שיעניינו את המשתמשים , כתובת ip  ועוד.

4.מידע מצדדים שלישיים:
הנהלת האתר קולטת מידע שוטף על משתמשי האתר ממקורות נוספים המתקבלים ממקורות מידע של צדדים שלישיים גגון שרתי חיפוש, רשתות חברתיות, אתרי בתי עסק ואתרים ומודעות מטעם צדדים שלישיים המפנים לאתר.

ד8. פרטיות משתמשי האתר חשובה להנהלת האתר . כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של לקוחות האתר, תנאי מדיניות זו מספקים מידע לגבי מדיניות הגנת הפרטיות באתר ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות בו לגבי איסוף מידע.

ה8. ייתכן והנהלת האתר ו/או מי מטעמה יימסרו מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשים באתר ע׳׳פ בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם החברה תסבור , בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשובות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך ההגנה על ביטחון ושימוש של לקוחות האתר ו/או אופן הניהול התקין והמתמשך של האתר.

ו8. על המשתמש באתר לשים לב כי הוא עשוי להעביר מידע , לרבות מידע אישי למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת הפרטיות והגנת מידע השונים מתחום השיפוט בו נמצאת ,וכי שימוש באתר מהווה הסכמה על העברת מידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת ולשימוש וגילוי המידע אודותיו, לרבות מידע אישי כמתואר במדיניות פרטיות זו

ז8. הנהלת האתר עושה שימוש במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה, ולשם שיווק והתאמה אישית של האתר לפי פרופיל המשתמש. במידה ומשתמש מסר דואר אלקטרוני בהליך ההרשמה ו/או בעת ביצוע ההזמנה, החברה תעשה שימוש בכתובת זו לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, כמו כן לא תמסור את הכתובת לכל גוף אחר מבלי לקבל את הסכמת המשתמש. כל משתמש יכול לבחור להסיר עצמו מרשימת הדיוור הישיר של האתר בהתאם להנחיות הסרת הדיוור הישיר המופיעות בכל דיוור כאמור או בכל דרך במותרת ע׳׳פ הדין.

ח8. במידע לא מזהה , כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, החברה רשאית עלולה לעשות שימוש כדי לשפר את האתר ולעדכן את ההתנהלות המסחרית ואת השירותים המוצעים באתר. לדוגמא: מס׳ המבקרים באתר, מס׳ המוצרים שנרכשו הכי הרבה, וכדומה , אך לא פרטי מידע המזהים אישית לקוחות ומשתמשים באתר.

ט8. בכל בקשה לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר להנהלת החברה בכל אחד מהאמצעיים המצוינים באתר ובתקנון זה, הנהלת האתר תשתדל לפעול בהתאם לבקשה.

י8. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על הגלישה באתר ובשימוש בו, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים ללקוחות.

כ8. כל העברה של מס׳ כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ע׳׳פ תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר, פרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים ע׳׳י החברה. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא ,עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

ל8. החברה לא תחזיק ו/או תנהל רישום של פרטי כרטיסי האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר שנמסרים ע׳׳י לקוחותיה בעת הליך הרישום לאתר ו/או בעת ביצוע הזמנה באתר. האתר, על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין, ולשם שיווק והתאמה אישית של האתר לפי פרופיל המשתמש.

מ8. כל משתמש מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של רובוט ,פיפ לינק, ספיידר, פייג׳ סקרפ, או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר שאינו מיועד להורדה ו/או העברה פעולה כלשהי לשם השגת גישה לעסקאות שבוצעו ע׳׳י אחרים באמצעיים כלשהם פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני ו/או במידע של האתר , לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.

נ8. מבלי לגרוע בכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הנהלת האתר, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

9. קניין רוחני וזכויות יוצרים:

א9. האתר והתוכן המופיע בו , לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוזיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי האודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, וכיו׳׳ב , מוגנים ע׳׳י דיני זכות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ׳׳ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים להנהלת האתר ו/או לבית עסק ו/או לצדדים שלישיים אחרים.

ב9. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר למידע ו/או לאתר (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו) ובכלל זאת כתובת האתר (דומיין) הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם מיי בו- my boo  המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של הנהלת האתר ו/או לה הזכויות לשימוש בקשר לכך.

ג9. מבלי לגרוע מייתר הוראות תקנון זה, חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ובזכויות הקניין ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של הנהלת האתר, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

10.שירות לקוחות:

לפרטים ובירורים להפעלת האתר ופעילותו ניתן לפנות אל הנהלת האתר בדרכים הבאות:

1.מס׳ וואצאפ:  0532203308

2.דוא׳׳ל: myboostyle@gmail.com

(נא לציין מס׳ טלפון בעת שליחת דוא׳׳ל)

 

11.ברירית דין ובוררות:

א11. הדין החל על תקנון זה פירושו, תוקפו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד, כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (מזמין/משתמש/לקוח האתר ) בקשר עם תקנון זה, פירושו, ביצועו, תכולתו, או תוקפו יימסרו באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד שישראלי לבוררות עסקים ע׳׳פ כלליו, לשלילת כל סמכות של כל הערכה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

 

בתודה הנהלת האתר my boo

ראובן 2 נתניה

 

0

קטגוריות מוצרים

עמודי האתר

מידע נוסף